Przistōmp dō nŏs!

Pospōł mogymy wiyncyj.
Przistōmp do naszego stŏwarziszyniŏ już dzisiej!


Jak wyglōndŏ procedura dostaniŏ czōnkostwa we REGIOS?

Podstawa prawnŏ

Stŏwarziszynie REGIOS fōnguje na podstawie ôrdōnku Prawo ô Stŏwarziszyniach (Dz. U. 1989 Nr 20 poz.104)

Podstawowym warōnkym czōnkostwa jes akceptacyjŏ Sztatusu Stŏwarziszyniŏ, do kerego ôdnośnik znojduje sie niżyj

1. Wypołnij formular

Wypołnij a poślij miyniōny formular, a skōntaktuje sie s Tobōm przedstŏwiciel naszego stŏwarziszyniŏ, s kerym ugadŏcie zakres a formã spōłprace.

Czamu zakres a forma spōłprace sōm take ważne?

Nasze dotynczasowe doświadczynie w sektorze pozaregiyrōnkowym nauczyły nŏs, iże spōłpraca daje nojlepsze efekty, kej robimy to co chcymy robić. Spōlnŏ rozprŏwka mŏ na cylu ustalić kaj ôdnojdziesz sie nojlepij a kere s ryalizowanych projektōw nojbarzi ciã interesujōm. A może mŏsz włŏsnŏ idyjõ, kery mogliby’my zryalizować społym? – Z uciechōm go przedyskutujymy a ugŏdōmy ôsobliwości.

Co eli niy mōm doświadczyniŏ w sektorze pozaregiyrōnkowym?

Żŏdyn problym, sōm my ôtwarci a pokŏżymy Ci jak fōngować profesjōnalnie ôd A do Z. Mōmy moc doświadczyń włŏsnych, nale tyż kōntakty s ôrganizacyjōma lokalnymi, regijōnalnymi, ôgōlnokrejowymi a ojropejskimi, z kerymi dzielymy sie wiedzōm. Nojwŏżnijsze sōm chyńći a fertowność do spōlnych fōngowań.

Jake sōm kryteria przijyńciŏ do Stŏwarziszyniŏ?

Powszechnym sztereotypym je, iże regijōnalne ôrganizacyje pozaregiyrōnkowe we Ślōnsku patrzōm na kwestyje pochodzyniŏ, abo przeszłości. My niy pytōmy skōnd żeś je ani s jakōm grupōm sie utożsamiŏsz. Pytōmy nale na dobru Ślōnska ci zależy a jigo miyszkańcōw? A tyż cuzamyn s nōmi chcesz uryalnić marzynie ô innowacyjnym, przŏcielskim, ôtwartym a ojropejskim regijōnie.

2. Ôstōń czōnkym kery spiyrŏ.

Po rozprŏwce s przedstŏwiciylym Stŏwarziszyniŏ REGIOS ôtrzimŏsz do wypołniyniŏ deklaracyjõ czōnkowskŏ, kerŏ przejdzie bez formalny proces nadaniŏ czōnkowstwa bez Forsztand Stŏwarziszyniŏ.

Jake sōm prawa a ôbowiōnzki Czōnka kery spiyrŏ?
Prawa czōnka kery spiyrŏ

Czōnek kery spiyrŏ mŏ prawo do:

  • Uczestnictwa w grōmadach, ôdczytach kōnferencyjach, sympozyjach atd. Ôrganizowanych bez władze Stŏwarziszyniŏ,
  • Zgłŏszaniŏ ôpinijōw wnioskōw a postulatōw pod adresym władz Stŏwarziszyniŏ, Korzistaniŏ s maszin, świadczyń, pōmocy Stŏwarziszyniŏ przi realizacyji cylōw sztatutowych,
  • Korzistaniŏ s maszin, świadczyń, pōmocy Stŏwarziszyniŏ przi realizacyji cylōw sztatutowych.
Ôbowiōnzki czōnka kery spiyrŏ

Czōnek kery spiyrŏ je zôbowiōnzany do:

  • Aktiwnego uczestnictwa we robotach a realizacyji cylōw Stŏwarziszyniŏ,
  • przestrzeganiŏ sztatutu, prawidłōw a uchwoł władz Stŏwarziszyniŏ,
  • regularnego ôpłacaniŏ skłŏdkōw a inszych świadczyń kere ôbowiōnzujōm w Stŏwarziszyniu. (Wysokość skłŏdki czōnkowskij ôkreślŏ sie w deklaracyji czōnkowskej, a dlŏ Czōnkōw kerzy spiyrajōm minimalnŏ deklarowanŏ kwota miysińcznŏ wynosi 0 zł)

Wiyncyj ô prawach a ôbowiōnzkach przeczytŏsz w naszym sztatucie, do kerego link znojduje sie niżyj.

Jak akuratnie wyglōndŏ tyn proces?

Zgodliwie ze sztatutym Stŏwarziszyniŏ Czōnkostwo ajnfachowe a to kere spiyrŏ Stŏwarziszynie nabywŏ sie bez przijyńcie kandydatury bez Forsztand Stŏwarziszyniŏ ajnfachowōm wiynkszościōm sztimōw we sztrece uchwoły, na podstawie pisymnyj deklaracyji po zaciōngnińciu ôpinije Grōmady Walnyj Czōnkōw Stŏwarziszyniŏ.

3. Prziwstōń do jednego s naszych Ansamblōw Cylowych abo projektu.

Wiymy, iże kej wszyjscy sōm ôd wszyjskigo to żŏdyn niy jes ôd niczego. Naôglōndali’my sie tyż za dość fōngowaniŏ „na dziko”. Beztōż w Stŏwarziszyniu REGIOS myjślimy projektowo aji tajlujymy sie w myńsze, zwyrtne a dobrze zôrganizowane Ansamble Cylowe. Dziynki tymu, ôgowiōmy sie tym czym chcymy sie ôgowiać a uczestniczymy w interesantnych nŏs projektach.

Jake projekty ryalizujecie?

Ô ryalizowane terŏźnie projekty nojlepij zapytać przedstŏwiciela REGIOS.
Informacyje ô zryalizowanych projektach publikujymy na Facebooku a w zŏgibce Terŏźności na naszyj zajcie.

4. Cuzamyn s nōmi formuj prziszłość Ślōnska Fertich.

Czas na spōlne fōngowanie dlŏ regijōnu.

Jeli s czasym uznŏsz, iże nasze Stŏwarziszynie ôdpowiadŏ na twoje ôczekowania to bydziesz mōg/mogła ubiygać sie o Czōnkostwo Ajnfachowe.

Dalij mŏsz pytania, abo wōnty?