Wizyjŏ

6×5 na JA! dlŏ Ślōnska

Kej diagnozy a roswiōnzania stajōm sie wizyjōm!

Ô to nasze 30 pōnktōw dlŏ Ślōnska!

Ślōnsk we Ojropie

JA! dlŏ Ślōnska we dymokratycznyj Unije Ojropejskej, kerŏ sie federalizuje

JA! dlŏ wpisaniŏ czōnkostwa Polski we Uniji Europejskij do kōnstytucyje

JA! dlŏ spōlnotowyj polityki zagranicznyj a bezpiyczyństwa

JA! dlŏ siylnych regijōnōw we Uniji Ojropejskij

JA! dlŏ jednego, srogigo a transgranicznego ojroregijōnu Silesia

SIYLNY REGJYRŌNEK REGIJŌNALNY, DECYNTRALIZACYJŎ, DEGLOMERACYJŎ

JA! dlŏ wzrōstu przedsialności regiyrōnkōw regiōnalnych w przestrzyństwie politiki regijōnalnyj, innowacyje, edukacyje a kultury aji wydatkowaniu fōnduszy unijnych.

JA! dlŏ reprezentacyje regiyrōnkōw regiōnalnych we parlamyńcie RP

JA! dlŏ decyntralizacyje podatkowyj

JA! dlŏ zwiynkszōnyj niyzawisłości financowyj regiyrōnkōw regijōnalnych

JA! dlŏ zwiynkszōnego sparciŏ financowego dlŏ wsi a małych miasteczkōw

PRAWO A PRAWA MYŃSZOŚCIŌW

JA! dlŏ zwiynkszyniŏ kōmpetencyji Synatu we zakresie wymiŏru sprawiedliwości a polityki zagranicznyj

JA! dlŏ likwidacyje immumitytōw dlŏ parlamyntarzystōw

JA! dlŏ ôbniyżyniŏ welōnkowego prahu do Syjmu, syjmikōw a becyrkradōw a tyż dziedzinōw, społym s wkludzyniym systymu pojedynczego sztimu przechodnigo

JA! dlŏ włōnczyniŏ syjmikōw wojewōdzkich a becyrkradōw w systym powoływaniŏ rychterōw a fiskołōw

JA! dlŏ zmocniyniŏ pozycyje Rzecznika Praw Ôbywatelskich aji wkludzynie bezzglyndniy wiōnżōncych absztimōngōw

ŚLŌNSK INNOWACYJNY

JA! dlŏ grōndlownyj reformy a decyntralizacyji systymu edukacyje, ze szczygulnym naciyskym na indiwidualne podejście do nauczaniŏ a relacyje szkolŏrz-rechtōr w ôparciu ô finske roswiōnzania.

JA! dlŏ reformy wyższyj ôświat s wkludzyniym prywatnego kapitoła na uczelni wyższe

JA! dlŏ zmocniyniŏ a spiyraniŏ ślōnskich uczelni wyższych, cyntrōw transferu technologije aji start – apōw

JA! dlŏ ulestyczniyniŏ rynku roboty a zwiynkszyniŏ mobilnoście fachowyj na wzōr modelu dōńskigo flexicurity

JA! dlŏ systymu umiany akademickij a fachowyj miyndzy ślōnskimi uczelniama a fyrmami, a ôstrzodkōma zagranicznymi

E-ŚLŌNSK – E-REGIJŌN

JA! dlŏ społeczyństwa e-ôbywatelskigo w e-regiōnie, czego mustrym winny być dlō nŏs roswiōnzania estōnske

JA! dlŏ kōmputra dlŏ kożdego szkolŏrza a sztudynta aji dlŏ nauczaniŏ informatyki ôd ôchrōnki do szule strzednij społym s ôbowiōnzkowōm abiturōm s tego przedmiotu

JA! dlŏ w-edukacyje ze zdalnōm formōm prowadzyniŏ zajyńć bez 2 dni w tydniu, e-pisymkama a zdŏwkama, a tyż e-kōnsultacyji z rechtorōma a docentōma

JA! dlŏ możebności sprawianiŏ wszyjskich spraw amtowych we e-amcie – ôd umiany auzwajsu po wiesiele cywilne, a nawet e-welowanie we welōnkach a absztimōngach

JA! dlŏ darmowego ôprogramowaniŏ antywirusowego dlŏ wszyjskich ôbywatelōw, zmocniyniŏ a rozrostu cyberpolicyje aji naszpicowaniŏ zakōnōw cyber – bezpiyczyństwa

ŚLŌNSK MOCY KULTUR

JA! dlŏ uznaniŏ Ślōnzŏkōw za myńszość etnicznōm, a ślōnskij i wilamowickij gŏdki za gŏdki regijōnalne

JA! dlŏ praw gŏdkowych myńszości miymieckij a tyż rozrostu dwugŏdkowyj ôświaty polsko-miymieckej

JA! dlŏ mōndryj a ôtwartyj polityki migracyjnyj aji integracyjnego modelu moc kulturowości

JA! dlŏ sztudiōw silesianistycznych we rōmach filologije słowiańskej abo germańskej na ślōnskich uczelniach

JA! dlŏ edukacyje regijōnalnyj we szulach