REGIJŌNY PRZISZŁOŚCI

Ô nŏs

REGIOS – REGIJŌNY PRZISZŁOŚCI

Sōm my grupōm aktywistōw, kerzy majōm regijōnalizm w hercu. Pochodzymy z roztōmajtych strzodowisk jak i rōżnych zajtōw świata. Łōnczy nŏs nale spōlny mianownik – zamiyłowanie do idyje regijōnalizmu ôbywatelskigo. Wierzimy, iże państwo je tak siylne jak ônego regijōny, a Unijŏ Ojropejsko je tak siylnŏ jak jeji państwa. Prawie państwa zdecyntralizowane, kaj regijōny ôdgrowajōm prawõ rolã cechujōm sie wysokym poziōmym życiŏ, przŏcielskym społyczyństwym ôbywatelskim a modernościōm. Prziwstōń dō nŏs a cuzamyn budujmy regijōny prziszłości -Stŏwarziszynie REGIOS

REGIJŌNY DLŎ KOŻDEGO

Regijōnalizm je idyjōm, kerŏ zakłŏdŏ zmocniyniy kōmpetencyjōw regijōnōw a zapewniynie jejim financowaniŏ, coby mogły lepij sużyć społyczyństwu. Słabe regijōny nikej niy bōły a niy sōm atrakcyjne, za to siylne fest prziciōngajōm a zachyncajōm do wiōnzaniŏ ś nimi prziszłości. Niżyj przedstŏwiōmy pŏrã wertōw, kere podug nŏs zmocniōm wiynzi ôbywatelōw danego regijōnu aji relacyjõ ôbywateli s jejich regijōnama. Te werty prziświycajōm nōm we naszyj działalności. Podzielŏcie je? – Niy czekejcie a zgłoście sie dō nŏs! Cuzamyn budujymy regijōny prziszłości.

Regijōny
ojropejske

Losy regijōnōw, kere terŏźnie znojdujōm sie w granicach Polski, kulały sie rōżnie a bōły swiōnzane s roztōmajtymi kryngama kulturowymi. Prziwstōnie Polski, społym s jeji regijōnama, do Unije Ojropejskij usankcjōnowały nale chyńć swiōnzaniŏ sie z zachodnio-ojropejskim światym kulturowym a politycznym. Tyż dzisiŏ, niy forsztelujymy siã naszych regijōnōw poza Unijōm Europejskōm a Ojropy bez ônych. Sōm my spōmŏgŏczama dymokratycznyj, federalizacyje Ojropejskej Unije s siylnymi regijōnama w rōmach jeji struktur. Sōm my tyż świadōmi, iże jedynym gwarantym bezpiyczyństwa terŏźnych a prziszłych pokolyń je dokludzyniy, coby regijōnalnŏ sprawa bōła sprawōm Ojropy, a sprawa Ojropejskŏ bōła sprawōm Regijōnu. Tak sie nale niy stanie pōki aparat państwowy niy przestanie podtrzimować nacjōnalistycznych laun, kere winny już dŏwno ôstać pożdorane na hasiŏku historyje.

Regijōny
innowacyjne

Sztyjc wzrŏstŏ peryferyjność ekōnōmije naszych regijōnōw w stosōnku do procesōw globalizacyjnych. Bez przikłŏd Ślōnsk z jednygo z nojfeścij zindustrializowanych regijōnōw Ojropy zachodnij Idymy w zajtã wyludniōnego postindustryjalnego a rolniczego regijōnu Ojropy wschodnij. Dziesiōntki lŏt schuchrań niy idzie nadrobić w pŏrã lŏt, przi ôpiyraniu sie na populistycznych hasłach terŏźnego mejstrimu. Wielorocznŏ perszpektywa rozrostu regijōnalnego musi uwzglyndniać ôś wzajymnych znŏleżności kere ôbejmujōm edukacyjõ, naukã, rynek roboty, badaniŏ a rozwōj, transfer technologije aji cyfryzacyjõ. Widzymy w innowacyjnyj ekōnōmiji ôpartyj na wiedzy szansã dlŏ wszyjskich regijōnōw. Jak pokazujōm przikłŏdy inkszych państw yno sroge a mōndre utraty na naukã aji badania a rozwōj gwarantujōm sztabilny wzrost PKB a tyż lejpszy poziōm życiŏ społycznygo.

Regijōny
wielu kultur

Ślōnsk ôd stoleci bōł tyglym kultur, gŏdkōw a religijōw. Podobnie jes tyż dzisiej, dlŏ Polŏkōw, Ślōnzŏkōw, Miymcōw, Czechōw a inkszych, Ślōnsk stoł sie małym, familijnym Hajmatym. Tym samym mōmy go za wzōr do naśladowaniŏ pod wzglyndym tolerancyje, a wzajymnego spōłistnieniŏ roztōmajtych grup kulturowych, religijnych a gŏdkowych. Stojimy przed wyzwama masowych migracyjōw, kere smiyniajōm społeczny landszaft Ojropy. Przi dŏwaniu pozōru na doświadczynia roztōmajtych regijōnōw a prziszłe wyzwy, chcymy zagwarantować prawa ôd myńszościōw nacyjowych, etnicznych, kulturowych, seksualnych a tyż stworzić mōndrõ a ryalnõ politikã migracyjnõ s integracyjnym modelym mocy kultur, przi pamiyntaniu, iże mnogość kultur je kodym gynetycznym naszego regijōnu. Beztōż ôchrōna praw myńszościōw wszelej zorty winnŏ być zagwarantowanŏ prawnie a administracyjnie a tyż mieć swoje ôdbicie w ôrdynacyji welōnkowyj kerŏ ôgraniczŏ cymyntowanie biny politycznyj.

Decyntralizacyjŏ a państwo siylne siłōm regijōnōw

Wiynkszość zachodnio-ojropejskich Państw przijmuje model federacyjny abo regijōnalistyczny tajlōnek administracyjny, we tym samym czasie z siylnōm pozycyjōm regyrōnku regijōnalnego. Niyma siylnyj dymokracyje a sztabilnych Państw bez siylnych regijōnōw a regyrōnkōw regijōnalnych. Uznŏwōmy, iże decentralizacyjŏ politycznŏ, administracyjnŏ a ekōnōmicznŏ zmocni pozycyjõ regyrōnkōw regijōnalnych, zwiynkszy partycypacyjõ ôbywatelōw we życiu publicznym, zabezpieczy dymokracyjõ przed autorytalnym cyntralizmym a bydzie pōnktym wyjściŏ dlŏ roswiōnzania problymōw społyczno-ekōnōmicznych swiōnzanych z zaburzyniama zagynszczaniŏ ludności i jeji migracyje.

Wirtualne
E-regijōny

E-state to jedyn z wyjōntkowych idyjōw kere fōngujōm we Estōniji, kerŏ rachuje sobie 1.3 milijōnōw miyszkańcōw. Państwo to dufŏ sie wyjōntkowōm w skali ojropejskej informatyzacyjōm a prziszłościowymi roswiōnzaniōma w przestrzyństwie wirtualnym. Czynsto słyszy sie, iże podarziło jejim sie to ôsiōngnōńć pram ze wzglyndu na stosunkowo małõ populacyjõ, ôd keryj we Polsce takich roswiōnzań niyma a niy dŏ sie wkludzić. Beztōż, jeli państwo Polske je za sroge, propōnujymy, coby e-regijōn, ôdpednik estōńskigo e-state wkludzany bōł na feścij zgrajfnym poziōmie regijōnalnym. Pōnadto przestrzyństwo wirtualne niy posiadŏ granic w klasycznym teho sowa znaczyniu, a jeji wykorzistanie prziczyniyłoby sie do roswiōnzaniŏ spōlnych niyprzileżytości na ôbszarach transgranicznych.

Praworzōndność a
Dymokracyjŏ we praktyce

Spōłczesnŏ Ojropa mierzi sie z welōm kryzōw prawa, co niy ôbmiyniło tyż państwa polskigo. Mychanizmy dymokracyje liberalnyj ôstały wykorzistane do stworzyniŏ systymōw quasi-autoritarnych z karikaturalnōm dymokracyjōm kerŏ ôpiyrŏ sie ô wolã minimalnych wiynkszości a dyskryminacyjõ myńszości. Sōm my za siylnymi mychanizmama dozoru nad praworzōndnościōm we rōmach UE, partycypacyje regijōnalnych regyrōnkōw w mychanizmach dozoru a kōntroli systymu sprawiedliwości jak tyż ôgraniczynie ônego cyntralizmu.

Tak! Dla trzech mniejszości etnicznych

Ja ! Do trzech grupōw etnicznych

Nŏrodowość je subiektywnym ôdczuciym czowieka, kery nojczyńścij wynikŏ z losōw aji tradycyje familijnych, w powiōnzaniu z ôtoczyniym[…]

REGIOS na Marszu Autonomii!

REGIOS na marszu!

Wczorej ulicama Katowic przeszoł 16 Marsz Autōnōmije. Bōła to dlō nŏs szumnŏ ôkazyjŏ, coby pokŏzać sie jako[…]

Przeprosiny od dziennika zachodniego

Ôczekujymy przeprosin ôd Dziennika Zachodnigo

Pamiyntŏcie krziwdzōncy artikel ôd Barbary Romańczuk we Dzienniku Zachodnim z 9 jula? My niystety tyż. Zapowiada’limy reakcyjõ[…]

REGIOS Sprzątanie cmentarza żydowskiego w Gliwicach

Innowacyjność ślōnskōm tradycyjōm

Gōrny Ślōnsk to niy yno plac, kaj na świat przichodziyli prziszli robotnicy, werkōw a grubōw kere sam[…]

Konferencja prasowa REGIOS

Gyneza REGIOS – kōnferyncyjŏ presowŏ

19.06.2022 ôdbōła sie kōnferyncyjŏ presowŏ, na keryj przedstŏwili’my ôgōlne założynia fōngowaniŏ naszyj ôrganizacyje. Zachyncōmy do zapoznaniŏ sie[…]

REGIOS Książka prof. Kaczmarka "Powstania Śląskie 1919-1920-1921"

Ksiōnżkã do Prezydynta RP „1919-1920-1921 Powstania Śląskie

We dniu 19.06.2022 posłali’my do Kancelaryje Prezydynta RP ksiōnżkã „1919-1920-1921 Powstania Śląskie – nieznana wojna polsko-niemiecka” cuzamyn[…]

Baner REGIOS na rynku w Katowicach

Inauguracyjŏ fōngowaniŏ 19.06.2022

Dzisiej młodziyż REGIOS tyż zaznaczōła swojã ôbecność we fajerach, co sie ôdbōły na katowskim rynku. Skupina modych[…]

Tref założyciylski stŏwarziszyniŏ REGIOS

22.05.2022 to symbolicznŏ dlō nŏs data – teho dnia, we Katowicach, ôdbōł sie tref założyciylski naszyj ôrganizacyje.

Facebook

Napisz dō nŏs!