Gyneza REGIOS – kōnferyncyjŏ presowŏ

19.06.2022 ôdbōła sie kōnferyncyjŏ presowŏ, na keryj przedstŏwili’my ôgōlne założynia fōngowaniŏ naszyj ôrganizacyje. Zachyncōmy do zapoznaniŏ sie widyjym. Ô kwestyjach idyji gŏdŏ Tomasz Skowron ôd 2:45. Niżyj publikujymy tyż stanowisko kere tykŏ sie prziczyn podjińciŏ takej, a niy inszyj decyzyje, co do spōłpracy z Ślōnskōm Partyjōm Regijōnalnōm.

https://youtu.be/lOIn4CzJ1GE?t=165

Moji roztomili,

Ślōnsk to moderny a moc kulturowy regijōn ojropejski, s wielgim potencjałym rozrostowym. To dufnŏ a niyôbyczajnŏ przeszłość, nale tyż – a może nawet: przede wszyjskim – srogŏ szansa na spōlnŏ a dobrŏ prziszłość. Porażka ślōnskigo ruchu regijōnalnego, pōniesiōnŏ we welōnku regijōnalnym 2018 roku barzo nŏs zabolała. Nale nikej, modzi Ślōnzŏcy niy straciōl’iśmy ôbmiyłowaniŏ do roboty na rzecz naszego hajmatu. Bez moc ôstatnich miysiōncōw prōgowali’my wyciōngać wnioski s popołniōnych felerōw. Podjōnli’my moc dziołań na rzecz ôdbudowy pozycyje ślōnskich regiōnalistōw na binie politycznyj. Wziōnli’my udzioł tak we wnōtrznyj dyskusyji, jak tyż we nadaniu tōnu dyskursowi publicznymu. Przyjōnli’my na siã ôdpedzialność za tworzinie spōjnyj narracyje Ślōnskij Partyje Regiōnalnyj, pisaniy petcyje, narychtowanie założyń programowych partyje, a tyż za kwestyje administracyjne, ôrganizacyjne a prowadzynie profili partyje we mydiach społycznościowych. Nale wszyjske te dziołania poddŏwane bōły ciōngłyj a niymerytorycznyj krytyce ze zajty ôsōb, kerych wkłŏd we fōnguowanie partyje bōł nikły, a czansto drek szkodliwy. Ôkŏzoło sie tyż, iże dlŏ niykerych modych dziołŏczōw niyma dugszyj miyjsca we strukturach forsztandowych partyje. Beztōż, w swiōnzku s notorycznym marginalizowaniym gosu modych, zastarzałym wejzdrzyniym na Ślōnskõ ryalność, a tyż sympatyzowaniym bez niykerych dziołŏczōw s cyntralistycznymi partyjama ôgōlnopolskimi, stwiyrdziōli’my skōńczyć naszõ spōłpracã ze Ślōnskōm Partyjōm Regijōnalnōm. Naszŏ działalność mŏ na cylu stworzinie partyje aktiwnyj, s prziszłościowōm wizyjōm, trefiōła sie s brakym zdatnego sparciŏ. Takŏ sytuacyjŏ skłōniyła nŏs do refleksyje, iże dalszŏ spōłpraca s niymerytorycznym a pokłōcōnym ôd strzodka strzodowiskym politycznym niyma możebne. Ze Ślōnskōm Partyjōm Regijōnalnōm żegnōmy sie z żŏlym. Mōmy nale nadziejã, iże naszŏ inicjatywa bydzie dobrym przestrzyństwym dlŏ dialogu, sparciŏ a zŏcy dlŏ wszyskich, s kerymi dotynczŏs udŏwało sie spōlnie dziołać na rzecz Ślōnska. Ôd terŏz zespōł Modzi Regijōnaliści Ślōnscy sōm blank niyzależnōm ôrganizacyjōm, kerŏ przijmuje formã stŏwarziszyniŏ ô mianie REGIOS. Niy palymy mostōw, nale tworzimy nowõ ôrganizacyjõ, kerŏ bazuje na wzajymnyj zŏcy, tolerancyji aji rōwności. Nojważniyjsze idyje, kere nōm prziświycajōm ôstajōm bez smian. Sōm nimi propagowanie regijōnalizmu, wiedzy ô Gōrnym Ślōnsku a tyż flyjgowanie naszyj tradycyje, gŏdki a kultury. Chcymy nale wzbogajcić nowy program ô decyntralizacyjny model reformy administracyjnyj, rozrost edukacyje a innowacyjnyj ekōnōmije ôpartyj na wiedzy, a tyż ojropejske sztandardy prawa jak tyż mienie we zŏcy praw myńszościōw. Ôd terŏz fōngujymy w rōmach stŏwarziszyniŏ REGIOS chcymy przijōńć za nojważniyjszy cyl zmocniyniy Ślōnska, jako Regijōnu Prziszłości, we ôparciu ô innowacyjne roswiōnzania, bliske relacyje s Ojropōm Zachodniōm, moc kulturowość, decyntralizacyjõ, dymokracyjõ bezpostrzedniõ aji kōncepcyjõ e-regijōnu. Jeźli sōm’ście ciekŏwi naszych idyjōw a rysōw, zaprŏszōmy do nawiydzyniŏ zajty: www.regios.org.pl

Tags:

Brak komentarzy

Ôstŏw ôdpowiydź