Innowacyjność ślōnskōm tradycyjōm

Gōrny Ślōnsk to niy yno plac, kaj na świat przichodziyli prziszli robotnicy, werkōw a grubōw kere sam fōngowały. To tyż miyjsce narodzin moc wybitnych perzōnōw, kere ôsiōngły sukces dziynki innowacyjnośći, kerōm sie kerowali. Na zicher do takich ludziōw nŏleżōł Ôskar Troplowitz. Urodzōny we Gleiwitz farmaceut kery ôdznaczōł sie zaôbycz s produkcyje znanyj wszyjskim krymy Nivea. Wczaśńij pod tym mianym produkowoł tyż mydło, nale werci sie spōmnieć, iże je tyż erfindrym szlicy samoprzilepnyj. Postawiyniy na innowacyje produktōw pozwolyło Troplowitzowi kōnkretnie zwiynkszyć działalność, dziynki tymu stoł sie posiedzicielym srogij fyrmy, we keryj robiōło pōnad 500 arbajciŏrzōw. Na uwŏgã zasuguje fakt, iże doskonale prowadzōnŏ działalność pozwolōła mu tyż zadbać ô ôdpednie warōnki socjalne prŏcownikōw. Prŏcownicy Troplowitza na przełōmie stoleciōw ôtrzimali redukcyjõ godzin nojpiyrw do 60, a nastympniy 48 godzin we tydniu, przi zachowaniu takich samych geltakōw. Pōnadto ôtrzimywali ôni prymijõ świyntalnõ aji darmowe jŏdło w fabryce. Dzisiej pamiyntōmy ô takich perzōnach jak Ôskar Troplowitz a chcymy kōntynuować realizacyjõ idyjōw, w kere wierzōł. Innowacyjność to lejpszŏ prziszłość, co dowodzi srogŏ wielość przipŏdkōw, tyż s ôpisanym sam bez nŏs. Ludzi swiōnzanych s Gōrnym Ślōnskym dycki bōło stŏć ns to, coby wykŏzać sie połnościōm wigoru, efindernościōm a prawie innowacyjnościōm. Werci sie dŏwać na to pozōr, coby tyż tradycyje techniczne mogły u nŏs przetrwać przi szumnym rozroście w modernym wydaniu. Z zŏce dlŏ Ôskara Troplowitza, skupina REGIOS wziōnła wczorej udzioł w skludzaniu Starygo Smyntŏrza Żydowskigo we Gleiwitz, kaj znojduje grōft familije Troplowitz. Teryn ôstoł skludzōny, udało nōm sie tyż spōmōc przi stŏwianiu pŏru macōw. Pŏrã godzin roboty w szumnie zôrganizowanyj skupiniy prziniōsło pozitywny efekt. Sōm my radzi, iże zajś mogli’my zônaczyć cośik dobrego dlŏ naszyj kultury. Dziynkujymy za zaproszynie do inicjatywy Seweryn Botor aji sparcie Mōnika Rosa, Łukasz Kohut, Agnieszka Filipkowska rajcowa Becyrkrady Miasta Gleiwitz Tōmasz Olichwer deputyrowany na Syjm RP. Robota na rzecz regijōnalnego interesu pōnad podziałama światopoglōndowymi to to, co nŏs fest raduje a mōmy nadziejã, iże w prziszłości jeszcze niy jednõ akcyjõ przekludziymy cuzamyn dlŏ dobra naszyj Ślōnskij Ziymie!

Tags:

Brak komentarzy

Ôstŏw ôdpowiydź