Ôczekujymy przeprosin ôd Dziennika Zachodnigo

Pamiyntŏcie krziwdzōncy artikel ôd Barbary Romańczuk we Dzienniku Zachodnim z 9 jula? My niystety tyż. Zapowiada’limy reakcyjõ a stoło sie. Ôficjalne pismo s prośbōm ô przeprosiny aji sprostowanie szkodliwych treści ôstało posłane. Mōmy nadziejã, iże podany proceder niy bydzie mioł miyjsca. Przipōminōmy. We artiklu ô tymatyce feryjnej autorka przekŏzała treści kere dyskryminujōm Ślōnskõ Gŏdkã a perzōn, kere jeji używajōm. Ślōnzŏkōm, jak tyż Polŏkōm przipisano stereotypy kere krziwdzōm, sużōm ône polaryzacyji społeczyństwa. Niy zgŏdzōmy sie, coby brak elymyntarnyj kultury przipisywany bōł kōmukolwiek bez jij/jigo nŏrodowość. Srogŏ wielość zachowań wynoszymy s dōma, a to jes znŏleżne ôd kożdyj ôsoby indywidualniy. Gyneralizacyjŏ je niy yno krziwdōm, nale przede wszyjskim niyma to sprawiedliwe ôsobliwie dlŏ Ślōnzŏkōw, kerych sztatus myńszości cołki czas niy ôstoł ôdpednio unormowany bez regiyrōnek RP, a gŏdka niy jes ôficjalnie uznanŏ.

Niżyj znojdziecie połnõ treść pisma, kere posłali’my do redakcyje Dziennika Zachodnigo.

Tags:

Brak komentarzy

Ôstŏw ôdpowiydź