Posts in REGIOS – Ślōnsk

Tak! Dla trzech mniejszości etnicznych

Ja ! Do trzech grupōw etnicznych

Nŏrodowość je subiektywnym ôdczuciym czowieka, kery nojczyńścij wynikŏ z losōw aji tradycyje familijnych, w powiōnzaniu z ôtoczyniym[…]

REGIOS na Marszu Autonomii!

REGIOS na marszu!

Wczorej ulicama Katowic przeszoł 16 Marsz Autōnōmije. Bōła to dlō nŏs szumnŏ ôkazyjŏ, coby pokŏzać sie jako[…]

Przeprosiny od dziennika zachodniego

Ôczekujymy przeprosin ôd Dziennika Zachodnigo

Pamiyntŏcie krziwdzōncy artikel ôd Barbary Romańczuk we Dzienniku Zachodnim z 9 jula? My niystety tyż. Zapowiada’limy reakcyjõ[…]

REGIOS Sprzątanie cmentarza żydowskiego w Gliwicach

Innowacyjność ślōnskōm tradycyjōm

Gōrny Ślōnsk to niy yno plac, kaj na świat przichodziyli prziszli robotnicy, werkōw a grubōw kere sam[…]

Konferencja prasowa REGIOS

Gyneza REGIOS – kōnferyncyjŏ presowŏ

19.06.2022 ôdbōła sie kōnferyncyjŏ presowŏ, na keryj przedstŏwili’my ôgōlne założynia fōngowaniŏ naszyj ôrganizacyje. Zachyncōmy do zapoznaniŏ sie[…]

REGIOS Książka prof. Kaczmarka "Powstania Śląskie 1919-1920-1921"

Ksiōnżkã do Prezydynta RP „1919-1920-1921 Powstania Śląskie

We dniu 19.06.2022 posłali’my do Kancelaryje Prezydynta RP ksiōnżkã „1919-1920-1921 Powstania Śląskie – nieznana wojna polsko-niemiecka” cuzamyn[…]

Baner REGIOS na rynku w Katowicach

Inauguracyjŏ fōngowaniŏ 19.06.2022

Dzisiej młodziyż REGIOS tyż zaznaczōła swojã ôbecność we fajerach, co sie ôdbōły na katowskim rynku. Skupina modych[…]

Tref założyciylski stŏwarziszyniŏ REGIOS

22.05.2022 to symbolicznŏ dlō nŏs data – teho dnia, we Katowicach, ôdbōł sie tref założyciylski naszyj ôrganizacyje.