Ja ! Do trzech grupōw etnicznych

Nŏrodowość je subiektywnym ôdczuciym czowieka, kery nojczyńścij wynikŏ z losōw aji tradycyje familijnych, w powiōnzaniu z ôtoczyniym społycznym, we kerym fōnkcjōniyrujymy. Przedstŏwiciele skŏzanych trzech grupōw etnicznych – Ślōnzŏkōw, Kaszubōw a Wilamowiŏkōw (abo tyż grup etnograficznych podug jejich terŏźnego sztatusu), zadeklarowali włŏsne nŏrodowości. Pojyńcie nŏrodowości je definiowane ôd GUS za: “Przinależność do danyj nacyje abo ôznaczyniy spōlnoty etńiczno-kulturowyj; poczucie tyj przinależności”. Liczba polskich ôbywatelōw, kerzy zamanifestowali ślōnske, kaszubske abo wilamowske deklaracyje nŏrodowe we Spisie z 2011 roku, przekroczōły 1 milijōn ôsōb. Spiyrōmy fōngowania na rzecz uznaniŏ Ślōnzŏkōw, Kaszubōw a Wilamowiŏkōw za myńszości etniczne a tyż wpisanŏ ôchrōny tych społyczności do Ôrdōnku z dnia 6 januaru 2005 r. ô myńszościach nŏrodowych a etnicznych aji ô gŏdce regijōnalnyj. XX-storoczne ujyńcie nŏrodowości, jeji subiektywny aji indywidualistyczny charaktyr, sōm dlō nŏs pōnkym wyjściŏ do rozrostu idyje terŏźnych tożsamości regijōnalnych, we kerych mogōm sie zawrzić ôsobne idyntyfikacyje etniczne abo nŏrodowe. Tożsamości regijōnalne zarachowujōm nale niy yno poczucie ôsobistyj przinależności a samoidyntyfikacyje, nale tyż ôbywatelskõ postawã spōłzapowiedzialności za dobro regijōnu, kery tworzi społyczyństwa lokalne aji erbizny kulturowe a skarbōw przirodniczych.
#programDlŏRegijōnōw
#programdlŏregijōnōw

Tags:

Brak komentarzy

Ôstŏw ôdpowiydź