Program dla regionów

6×5 na TAK! dla regionów

#programDlaRegionow

REGIONY EUROPEJSKIE

TAK! dla silnych regionów rozwijających się w oparciu o wartości europejskie

TAK! dla wpisania członkostwa Polski w Unii Europejskiej do konstytucji

TAK! dla wspólnotowej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

TAK! dla przyjęcia przez Polskę euro

TAK! dla silnych regionów w federalizującej się Unii Europejskiej

TAK! dla jednego, dużego i transgranicznego euroregionu Silesia

SILNY SAMORZĄD, DECENTRALIZACJA, DEGLOMERACJA

TAK! dla wzrostu samodzielności samorządów terytorialnych w obszarach polityki regionalnej, innowacji, edukacji i kultury oraz wydatkowaniu funduszy unijnych

TAK! dla Senatu jako izby regionalnej, będącą realną reprezentacją terytorialną

TAK! pełnego przekazania kompetencji i struktur Urzędów Wojewódzkich samorządowym Urzędy Marszałkowskim

TAK! dla decentralizacji podatkowej i zwiększonej niezależności finansowej samorządów terytorialnych

TAK! dla dekoncentracji i deglomeracji urzędów centralnych

TAK! dla zwiększonego wsparcia finansowego dla wsi i małych miasteczek

PRAWORZĄDNOŚĆ

TAK! dla zwiększenia kompetencji Senatu w zakresie wymiaru sprawiedliwości i polityki zagranicznej

TAK! zniesienia immunitetu dla parlamentarzystów

TAK! dla obniżenia progu wyborczego do Sejmu, sejmików i rad powiatów oraz gmin wraz w prowadzeniem systemu pojedynczego głosu przechodniego

TAK! dla włączenia sejmików wojewódzkich i rad powiatów w system powoływania sędziów i prokuratorów

TAK! dla wzmocnienia pozycji Rzecznika Praw Obywatelskich oraz prowadzenia bezwzględnie wiążących rozstrzygnięć referendów

REGIONY INNOWACYJNE

TAK! dla gruntownej reformy i decentralizacji systemu edukacji, ze szczególnym naciskiem na indywidualne podejście do nauczania i relacji uczeń-nauczyciel w oparciu o fińskie rozwiązania

TAK! dla reformy szkolnictwa wyższego z wprowadzeniem prywatnego kapitału na uczelnie wyższe

TAK! dla wzmocnienia i samorządowego wsparcia uczelni wyższych, centrów transferu technologii oraz start-up’ów

TAK! dla uelastycznienia rynku pracy i zwiększenia mobilności zawodowej na wzór modelu duńskiego flexicurity

TAK! dla systemu wymiany akademickiej i zawodowej pomiędzy uczelniami i przedsiębiorstwami, a wiodącymi ośrodkami zagranicznymi, szczególnie w małych ośrodkach uniwersyteckich

E-REGIONY

TAK! dla społeczeństwa e-obywatelskiego w e-regionie, czego wzorem powinny być dla nas rozwiązania estońskie

TAK! dla komputera dla każdego ucznia i studenta oraz dla nauczania informatyki od przedszkola do szkoły średniej wraz z obowiązkową maturą z tego przedmiotu

TAK! dla e-edukacji ze zdalną formą prowadzenia zajęć przez 2 dni w tygodniu, e-sprawdzianami i egzaminami , a także e-konsultacji z nauczycielami i wykładowcami

TAK! dla możliwości załatwiania wszystkich spraw urzędowych w e-urzędzie – od wymiany dowodu osobistego po ślub cywilny, a nawet e-głosowania w wyborach i referendach

TAK! dla darmowego oprogramowania antywirusowego dla wszystkich obywateli, wzmocnienia i rozbudowy cyberpolicji oraz zaostrzenia przepisów cyber- bezpieczeństwa