Program dla mniejszości

TAK! dla mniejszości

#programDlaMniejszosci

TAK! dla utworzenia statusu europejskich mniejszości etnicznych dla tych grup etnicznych zamieszkujących regiony transgraniczne lub żyjące w znaczących diasporach

TAK! dla europejskiej inicjatywy Minority SafePack

TAK! dla dwukrotnego wzrostu finansowania z budżetu Państwa działań związanych z ochroną mniejszości narodowych, etnicznych, językowych oraz edukacji regionalnej

TAK! dla silna decentralizacji i wzrost kompetencji samorządów wojewódzkich w działaniach ochronnych mniejszości narodowych, etnicznych, językowych oraz w kwestii edukacji regionalnej

TAK! dla uznania Ślązaków, Kaszubów i Wilamowian za mniejszości etniczne, a ślonskiyj godki i wymysiöeryś za języki regionalne

TAK! dla praw językowych mniejszości niemieckiej oraz rozwoju dwujęzycznego szkolnictwa polsko-niemieckiego

TAK! dla projektów kulturowych oraz edukacyjnych przybliżających historię i pamięć Ziem Zachodnich i Północnych, szczególnie wspierające rozwijające się tożsamości regionalne Dolnoślązaków, Pomorzan, Warmiaków i Mazurów.

TAK! dla mądrej i otwartej polityki migracyjnej oraz integracyjnego modelu wielokulturowości

TAK! dla studiów silesianistycznych w ramach filologii słowiańskiej lub germańskiej na śląskich uczelniach oraz wsparcia dla filologii kaszubskiej i białoruskiej

TAK! dla edukacji regionalnej w szkołach

TAK! dla nauczania języka i kultury ukraińskiej dla dzieci uchodźców i imigrantów z Ukrainy