Energetyka UE i regionów oparta o OZE + Atom

Kryzys klimatyczny oraz wojna na Ukrainie, dobitnie uświadomiły Europie, że bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z fundamentalnych, o ile nie najważniejszym, filarem europejskiego bezpieczeństwa. Planując dziś politykę energetyczną, musimy połączyć dwie kwestie – ochronę środowiska i klimatu z bezpieczeństwem geopolitycznym. Dlatego opowiadamy się za tym, aby system energetyczny naszego kontynentu był w jurysdykcji Unii Europejskiej, która politykę energetyczną będzie realizować we współpracy z jej regionami, w celu dywersyfikacji źródeł energii i tworzenia mikrosieci elektroenergetycznych. Najbardziej efektywnym modelem mixu energetycznego jest, według nas, połączenie odnawialnych źródeł energii z energetyką jądrową, przy zachowaniu energetyki konwencjonalnej, w okresie przejściowym, do momentu jej pełnego wygaszenia w 2045 roku. Zaproponowany mix energetyczny należy rozpatrywać dwupoziomowo. Na poziomie europejskim, Komisja Europejska powinna nadzorować duże elektrownie atomowe, które mają strategiczne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa. Powinna ona również regulować energetykę konwencjonalną oraz zakup paliw kopalnych przez Wspólnotę, a nie przez państwa członkowskie. Na poziomie regionalnym, energetyka odnawialna oraz mała energetyka atomowa oparta o SMR (ang. Small Modular Reactors), powinna być w gestii samorządów regionalnych, które w tej materii ściśle współpracować powinny z Komisją Europejską.

Tags:

Brak komentarzy

Dodaj komentarz